Thứ sáu, 04/11/2016 | 14:20
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu phục vụ cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Thực hiện Thông tư số 12/2015ATT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hảị quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trường Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tồng cục Hải quan cung cấp thông tin về việc tồ chức kỳ thỉ cấp chứng chi nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 như sau:

1.      Thòi gian và địa đỉễm tổ chức thi:

-          Thời gian: trong 2 ngày, 26/11/2016 và 27/11/2016.

-          Địa điểm:

+ Miền Bắc: tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (Đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội đối diện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia - Hà Nội).

+ Miền Nam: tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (Số 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

2.       Lịch thi: theo File đính kèm

3.   Danh sách thí sỉnh đủ điều kiện dự thỉ cấp chứng chỉ nghiêp vu khai hải quan năm 2016 (kèm theo sô báo danh và sô phòng thi cùa thí sinh):

Thí sinh xem thông tin về số báo danh và phòng thi ữên website của Tổng cục Hải quan rwww.customs.gov.vnk Báo Hải quan điện tử tại địa chỉ www.baohaiquan.vn:                                                                          Cục Hải quan thành             phố Hà Nội

fhttp://www.hanoicustoms.gov.vnì và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh iwww.haiquan.hochiminhcitv. gov.vnl.

4.       Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi CCCNVKHQ:

4.1.       Môn Pháp luật Hải quan:

-       Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; ' .

-       Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

-      Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

-      Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hềnh Luật Xử lý vi phạm hành chinh;

-      Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 1500/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

-      Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải (Juan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-      Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và Dưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

4.2      Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan:

-      Luật Hải quan số 54/2014/QHỈ3 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

-      Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2C15 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thử tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

-      Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Darh mục hàng-hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

-      Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 250/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

-      Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chí tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khí LÌ hải quan; cấp và thu hồi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình lự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

-      Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/ /2015 của Bộ Tài chính quỵ định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu câu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ.

-      Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/2/2015 của Bộ Tài chính quy định vê ữị giá hải quan đôi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-      Thông tư số 14/2015/BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vêjphân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chat lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-       Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngàỵ 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

-       Cổng văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tồng cục Hải quan về việc báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tải chính; Công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016 cùa Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất (các thí sinh có the tra’cứu nội dung công văn dẫn trên tại địa chỉ: httíp://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Default.aspx).

* Định hướng ôn tập:

-          Thủ tục hải quan đối với hàng hỏa xuất khẩu, nhập khẩu: hồ sơ hảị quan, khai hải quan, đăng ký tờ khai hải quan, khai bổ sung tờ khai hải quan, hủy tờ ' khai hải quán, kiểm tra hồ sớ, kiểm ừa xuất xư, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông

quan, giải phóng hàng, trách nhiệm của các bên....

“ Thủ tục hải quan đốĩ với hàng hóa vận'chuyển đang chịu sự giám sát hải

quan.

-       Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia cõng, sản xuất hàng hóa xuất khấu: chế độ báo cảo quyết toán.

-       Xuất xứ hàng hóa: thủ tục nộp c/o để được hưởng ưu đãi.

-       Sở hữu trí tuệ: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hang hóa xk, nk có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, hồ sơ và thủ tục đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, quy định xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiện là hàng giả; đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.

-       Chính sách quản lý hàng hỏa xuất khẩu, nhập khẩu: hàng hỏa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch động, thực vật.

-       Nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá hải quan.

-       Hướng dẫn phân loại hàng hóa và danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,

4.3.       Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương của Trường Đại học Ngoại Thương.

 

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2016

Thời gian: từ ngày 26/11/2016 đến ngày 27/11/2016

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẢN

Thử bảy (26/11/2016)

8.00-8,45

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường; Thông báo nội quy, quy chế thi

Ban coi thi và toàn bộ các thí sinh dự thi

8,45-9,00

Họp Ban coi thi tại Phòng Hội đòng

Ban coi thi

9,00-9.30

Thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ đự thi và hoàn chỉnh các thủ tục trước khi thi

Giám thị và thí sinh

9,30

Gọi thí sinh vào Phòng thi

Giám thị và thí sinh

10,00-11.00

Thi môn Pháp luật Hảỉ quan

Giám thị và thí sinh

11.00

Thu bài thi môn Pháp luật Hải quan

Giám thị và thí sinh

11.00-14.00

Nghỉ trưa

14.30

Gọi thí sinh vào Phòng thi

Giám thị và thí sinh

15.00-16.00

Thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương

Giám thị và thí sinh

16.00

Thu bài Thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương

Giám thị và thí sinh

Chủ nhật (27/11/2016)

7.30-8.00

Họp Ban coi thỉ tại Phòng Hội đồng

Ban coi thi

8.30

Gọi thí sinh vào Phòng thi

Giám thị và thí sinh

9.00-10.00

Thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan

Giám thị và thí sinh

10.00

Thu bài thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan

Giám thị và thí sinh

 

Ghi chú: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước thời gian quy định 15 phút.

 

 

Tin liên quan
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn